กฟภ.เปิดขายพันธบัตรรุ่นใหม่ อายุ 12 ปี ดอกเบี้ย 4% ขายสถาบัน 29 พ.ย.

446

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เสนอขายพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุพันธบัตร จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ให้ผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ในวันที่ 29 พ.ย.65 ผ่านผู้จัดการจำหน่าย คือ ธนาคารออมสิน

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกพันธบัตร “AAA” แนวโน้ม “Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.64