SABUY ทุ่ม 462 ล้านบาท ถือหุ้น 5% ใน GHL มาเลเซีย ผู้นำระบบเพย์เม้นท์อาเซียน

352

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สบาย เทคโนโลยี ( SABUY ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 57,074,992 หุ้น หรือคิดเป็น 5.00% ใน GHL Systems Berhad (GHL) ในประเทศมาเลเซีย โดยบริษัทฯ จะลงทุนซื้อหุ้น GHL ผ่านการซื้อขายในกระดานหลักซื้อขายหลักทรัพย์ (Main Board) ในตลาดหลักทรัพย์ Bursa Malaysia ในวงเงินไม่เกิน 57,074,992.10 ริงกิตมาเลเซีย หรือเทียบเท่า 462.67 ล้านบาท คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมีนาคม 2566

ทั้งนี้ GHL เป็นผู้ให้บริการ Online Payment Gateway ซึ่งประกอบธุรกิจใน 5 ประเทศ อันประกอบด้วย ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย โดยที่ระบบ Payment Gateway ของ GHL สามารถเชื่อมโยงช่องทางการชำระเงินต่างๆ ในภูมิภาคเข้าไว้ด้วยกัน และ เป็นไปตามมาตรฐาน Central Bank of Malaysia และมาตรฐาน Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) Level

GHL ยังเป็นผู้ให้บริการ Payment Gateway ชั้นนำในภูมิภาค ASEAN ที่มี Touch Point กว่า 4 แสนจุด ทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกด้าได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น และสามาถส่งผลประโยชน์ต่อธุรกิจ card และธุรกิจอื่นๆ ของ บริษัทฯ ได้ในอนาคต และยังสามารถส่งผลในแง่บวกต่อธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น การขยาย E-Commerce Platform ใน Ecosystem ของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มลูกค้าของ GHL, POS Scale Up, การให้บริการ Buy Now Pay Later ที่จะช่วยเพิ่มกำลังการซื้อให้กับลูกค้าของบริษัท, การเชื่อมโยงระบบ Payment ต่างๆ เข้าด้วยกัน,การขยายบริการ Call Center ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมลูกค้าของ GHL รวมถึงการให้บริการ E-wallet ที่มี Ecosystem ที่ใหญ่ขึ้น

นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างผลตอบแทนในรูปแบบของกำไรจาการขายหุ้น (Capital Gain) กรณีถ้าหากบริษัทฯ มีการขายในอนาดต หรือได้รับเงินปันผล กรณีถือครองหุ้นระยะยาว