อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ตั้ง ดารบุษป์ ปภาพจน์ นั่งซีอีโอ มีผล 1 ม.ค. 2566

1608

อีสท์สปริง อินเวสท์เมนท์ (อีสท์สปริง) บริษัทจัดการการลงทุนในภูมิภาคเอเชียที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการกว่า 222,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล (Prudential plc) ได้ประกาศแต่งตั้งนางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (CEO) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด อย่างเป็นทางการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยงานกำกับ โดยจะรายงานตรงต่อนางสาวเวนดี้ ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียและหัวหน้าฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่าย การตลาด และผลิตภัณฑ์ ของอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์

นางสาวดารบุษป์จะเข้ามาดูแลรับผิดชอบธุรกิจของอีสท์สปริงในประเทศไทย พร้อมเป็นผู้ขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจทั้งในส่วนผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายย่อย รวมถึงการขยายเครือข่ายการจัดจำหน่าย การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและคู่ค้า การคิดค้นโซลูชันการลงทุน และการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลของอีสท์ปริง

นางสาวดารบุษป์สั่งสมประสบการณ์กว่า 24 ปีในเส้นทางอาชีพสายธุรกิจจัดการกองทุน และบทบาทความรับผิดชอบล่าสุดคือเป็นผู้ขับเคลื่อนช่องทางธุรกิจผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนและธุรกิจลูกค้าสถาบัน ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยก่อนหน้านั้น นางสาวดารบุษป์ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม พรีมาเวสท์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ทั้งนี้ นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ ในฐานะบริษัทจัดการสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล (Prudential) กลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินระดับสากล เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย บริหารสินทรัพย์ในนามของผู้ลงทุนรายย่อยและผู้ลงทุนสถาบันทั้งหมดกว่า 222,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564) เริ่มให้บริการครอบคลุมตลาดเอเชียตั้งแต่ปี 2537 อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ เป็นหนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

*อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ (ไม่รวมบริษัทร่วมทุน) เป็นบริษัทที่ถือหุ้นเต็ม / บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยอ้อม / บริษัทในเครือของพรูเด็นเชียล จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจในสหราชอาณาจักร ส่วนบริษัทต่างๆ ของอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ (รวม

บริษัทร่วมทุน) และพรูเด็นเชียล จำกัด (มหาชน) มิได้มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ พรูเด็นเชียล ไฟแนนเชียล อิงค์ (Prudential Financial. Inc) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีถิ่นที่ตั้งทางธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกับ Prudential Assurance Company ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ M&G plc ที่จัดตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักร