MOSHI เทรดวันแรกใน SET วันที่ 22 ธ.ค. ไอพีโอ 21 บาท มาร์เก็ตแคป 6,300 ล้านบาท

416

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดพาณิชย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “MOSHI” ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565

MOSHI ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์ จำหน่ายสินค้าที่มีความหลากหลาย ทันสมัยและคุณภาพดี สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในราคาย่อมเยา ภายใต้ชื่อทางการค้า “Moshi Moshi” โดยสินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท มีการออกแบบเพื่อจำหน่ายในร้าน Moshi Moshi โดยเฉพาะ ปัจจุบันมีสินค้าจำหน่ายมากถึง 12 กลุ่มสินค้า ได้แก่ เครื่องใช้ในบ้าน เครื่องเขียน กระเป๋า ตุ๊กตา ของใช้แฟชั่น อุปกรณ์เสริมความงาม เครื่องนุ่งห่ม เครื่องสำอาง อุปกรณ์ด้านไอที ของเล่น อาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าหมวดอื่นๆ ผ่านช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายทั้งสาขาของบริษัท 101 สาขา ออนไลน์แพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยม และร้านค้าในรูปแบบป็อปอัป สโตร์

MOSHI มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมจำนวน 240 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60 ล้านหุ้น โดยการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรกนี้เป็นการเสนอขายจำนวนรวมไม่เกิน 75 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 60 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทคือ Winnfield Capital Overseas Company Limited 15 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท ในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 ในราคาหุ้นละ 21 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,260 ล้านบาท และมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,300 ล้านบาท โดยมี บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายสง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MOSHI เปิดเผยว่า  บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 37.6% และเป็นผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์ บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลาย ทันสมัย เน้นคุณภาพ ในราคาที่ย่อมเยา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของลูกค้าต่อไป สำหรับเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำมาช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคตต่อไป

MOSHI มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ กลุ่มครอบครัวบุญสงเคราะห์ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม ร้อยละ 75

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ