“ไทยวิวัฒน์” รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการดีเลิศ ระดับ 5 ดาว 3 ปีซ้อน

613

“ประกันภัยไทยวิวัฒน์” ได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว (ดีเลิศ) 3 ปีซ้อน  พร้อมได้รับ 100 คะแนนเต็ม ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   2 ปีติดต่อกัน  สะท้อนถึงการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVI   เปิดเผยว่า “ประกันภัยไทยวิวัฒน์”  ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019 : CGR) ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)  เป็นเวลา 3 ปี ซ้อนตั้งแต่ปี 2563 – 2565  ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)  ประจำปี 2564 – 2565  เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน  ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย  ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันเป็นส่วนช่วยให้องค์กรเติบโตและดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานด้านความยั่งยืน

โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” เป็นระยะเวลากว่า 3 ปีซ้อน อีกทั้งยังได้รับคะแนนประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น  100 คะแนนเต็ม  2 ปี ติดต่อกัน  ถือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

“ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่ง พัฒนาระดับธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงานของบริษัทฯ นำไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ”