JMT ออกหุ้นกู้ 3,375 ล้าน ดอกเบี้ย 4.10% พร้อมซื้อหนี้เสียที่กำลังเป็นขาขึ้น

395
นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT)

นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) เปิดเผยว่า บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวอายุ 3 ปี ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท กำหนดราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมในครั้งนี้ไม่เกิน 3,375 ล้านบาท

JMT จะนำเงินทุนที่ได้ใช้สนับสนุนการขยายธุรกิจ รองรับการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหาร สร้างเสถียรภาพด้านการบริหารต้นทุนทางการเงินและดอกเบี้ย รับโอกาสจากภาพรวมหนี้เสียในระบบที่ปรับตัวขึ้น รวมถึงนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ณ งวดครึ่งปีแรก JMT มีพอร์ตบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ 2.38 แสนล้านบาท

ทริสเรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่ (Stable)”

หุ้นกู้ JMT มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายประกอบด้วยธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

JMT ประกอบธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ ธุรกิจนายหน้าประกันภัย และธุรกิจประกันภัย