ปตท. จัดตั้ง “โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์” รุกขนส่งทางราง ทะเล บก อากาศ บริหารคลังสินค้า

682

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริษัท สยาม แมนเนจเมนท์โฮลดิ้ง จำกัด (SMH) (บริษัทย่อยซึ่ง ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด) ในการประชุมครั้งที่7/2565 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด (GML) โดย SMH ถือหุ้นร้อยละ 100 ด้วยทุนจดทะเบียน 230 ล้านบาท

การจัดตั้งบริษัท GML มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขนส่งทั้งหมดของประเทศไทย รวมถึงระบบขนส่งเชื่อมต่อระหว่างประเทศ โดยมีบริการหลัก อาทิ การขนส่งสินค้าทางราง ทางทะเล ทางบกและทางอากาศการบริหารจัดการคลังสินค้าห้องเย็น รวมถึงการบริหารและให้เช่าทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ให้กับผู้ประกอบการ โดยการจัดตั้งบริษัทของ ปตท. ดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และกลยุทธ์ New S-Curve ของ ปตท. ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดังกล่าวแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565