สรรพสามิตขยายเวลายื่นแบบ- ชำระภาษีช่วยผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วม

392

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยรวมถึงพายุโนรู (NORU) ทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จนเกิดอุทกภัยเป็นวงกว้าง โดยมีพื้นที่ประสบสาธารณภัยอย่างน้อย 26 จังหวัดทั่วประเทศในขณะนี้ ซึ่งส่งผลให้ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยบางรายจำเป็นต้องหยุดกิจการเป็นการชั่วคราว ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการดังกล่าว กรมสรรพสามิตจึงได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือด้วยการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษีและการชำระภาษี รวมถึงการยื่นงบเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือ  สถานบริการแล้วแต่กรณี ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 สำหรับกรณีที่จะต้องยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่   11 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ออกไปเป็นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

2. ขยายกำหนดเวลาการยื่นงบเดือน ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่โรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือสถานบริการแล้วแต่กรณี ตั้งอยู่ในจังหวัดที่มีการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ที่ต้องยื่นงบเดือนภายในเดือนตุลาคม 2565 ออกไปเป็นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ดร. เอกนิติ กล่าวต่อว่า การดำเนินมาตรการดังกล่าวนี้ กรมสรรพสามิตมุ่งหวังที่จะช่วยบรรเทาภาระและความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่ได้รับผลกระทบที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้