บอร์ด NBC ไฟเขียวส่งต่อ NN ให้เครือเนชั่น ชี้นำเงิน 293 ลบ. ขยายลงทุนรูปแบบใหม่

300

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC ได้รายงานมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท เนชั่น นิวส์ จำกัด หรือ NN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NBC ที่ดำเนินธุรกิจให้บริการข่าวสารและสื่อออนไลน์ให้แก่ บริษัท เนชั่น ทีวี จำกัด หรือ NTV ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ NATION จำนวน 189,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.9984 ของหุ้นทั้งหมดใน NN โดยมีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 293,770,000 บาท ส่งผลให้ NN สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของ NBC

ซึ่งการจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้บริษัทฯคาดว่าจะสามารถเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นได้ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 และคาดว่าการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญใน NN จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายทินกร พันพานิชย์กุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NBC กล่าวว่า บริษัทฯมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยครั้งนี้ ไปเป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯเพิ่มเติม และใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพเพื่อต่อยอดรายได้ เพิ่มสภาพคล่องในแก่บริษัทฯต่อไป โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ปัจจุบัน NBC เข้าลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ Montri ซึ่งดำเนินธุรกิจในด้านรถรับ-ส่งนักเรียน และให้บริการรถเช่าเพื่อการทัศนาจร ถือเป็นการเข้าลงทุนในจังหวะที่เหมาะสมเนื่องจากการกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง ส่งผลให้ภาพรวมของการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางบวกสอดคล้องไปกับการใช้บริการรถเช่าเพื่อการทัศนาจรมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อ โลโก้ รวมถึงตัวย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯอีกด้วย