“ศาลล้มละลายกลาง” ให้ “สินมั่นคงประกันภัย” ฟื้นฟูกิจการ

612

ศาลล้มละลายกลาง นัดฟังคำสั่งคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ “บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)” โดยมีเจ้าหนี้ผู้คัดค้าน มาฟังคำสั่งศาลประมาณ25 ราย โดยศาลมีคำสั่ง สรุปสาระสำคัญว่า

ทางการไต่สวนได้ความจริงว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นหนี้เจ้าหนี้หลายคนรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

กิจการของลูกหนี้ยังมีรายได้ กรณียังมีช่องทางและมีเหตุอันสมควร และลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูโดยสุจริต ทั้งไม่ปรากฏว่าลูกหนี้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ทำแผน จึงมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)