BTS เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ยั่งยืน 2.80 -4.70% จองซื้อ 25 และ 28-29 พ.ย.นี้

302

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ประกาศอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นของหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds : SLB) จำนวน 4 รุ่น ที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อายุประมาณ 2 ปี ถึงอายุประมาณ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 2.80% – 4.70% ต่อปี

กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน พร้อมเสนอขายระหว่างวันที่ 25 และ 28-29 พฤศจิกายนนี้ ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565

สำหรับหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย

รุ่นอายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 2.80% – 2.95% ต่อปี ห

รุ่นอายุ 4 ปี 5 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 3.70% – 3.85% ต่อปี

รุ่นอายุ 7 ปี 5 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4.20% – 4.35% ต่อปี

รุ่นอายุ 9 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 4.55% – 4.70% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยจะประกาศอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายของแต่ละรุ่นอีกครั้งหนึ่ง

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้เสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนหรือ SLB ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน เพราะหุ้นกู้ SLB เป็นมิติใหม่สำหรับการลงทุนที่จะตอกย้ำว่า เรื่องของความยั่งยืนไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องของส่วนรวมที่เกี่ยวข้องกับทุกคน และเป็นพัฒนาการด้านการลงทุนที่ผู้ลงทุนจะสร้างความยั่งยืนไปพร้อมๆ กับบริษัท ด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจ และความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนเป็นหุ้นกู้ที่มีข้อตกลงหรือเงื่อนไขให้ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการตามภาระผูกพันเพิ่มเติม โดยข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการดำเนินงานตามภาระผูกพันดังกล่าว จะอ้างอิงกับผลสำเร็จหรือผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายด้านความยั่งยืน (SPT) ของผู้ออกหุ้นกู้ในอนาคตที่จะทำให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม

สำหรับตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ “บีทีเอส กรุ๊ปฯ” ที่ใช้ในการอ้างอิงสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ฯ ในครั้งนี้ มี 2 ด้าน ได้แก่

1) ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าในการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ซึ่งเป็นสายหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) โดยบีทีเอส กรุ๊ปฯ มีเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าให้ได้ 8% จากการดำเนินงานปกติ ภายใน 9 ปี หรือ ภายในปี 2574

2) ตัวชี้วัดด้านปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน โดยบริษัทมีเป้าหมายในการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 10% ในแต่ละปีของการใช้ไฟฟ้าสำหรับการดำเนินงานของรถไฟฟ้าสายสีเขียว

“การออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัทฯ ในครั้งนี้สอดรับกับกลยุทธ์ระยะยาวด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy) ของบีทีเอส กรุ๊ปฯ โดยการคงสถานะความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และกำหนดให้เพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) อย่างน้อย 10% ของการดำเนินงาน” นายสุรยุทธ กล่าว