ตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ “MORE” 15-18 พ.ย.65

411

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนย 2565 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) ในวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พบว่าเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 หลักทรัพย์บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) ได้มีการซื้อขายที่ผิดปกติไปจากช่วงก่อนหน้า

ต่อมาเมื่อมีการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ MORE ของธุรกรรมที่ได้มีการซื้อขายในวันดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 แม้ว่าสำนักหักบัญชีจะได้รับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จากบริษัทสมาชิกทุกรายที่มีภาระผูกพันตามธุรกรรมที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวครบถ้วน แต่ในส่วนของบริษัทสมาชิกบางราย ได้พบการผิดนัดชำระหนี้ในจำนวนที่มีนัยสำคัญจากผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหลักทรัพย์ MORE ที่ผิดปกติดังกล่าว

ด้วยเหตุผิดนัดดังกล่าวข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ต้องสงสัย และได้รับคำแนะนำว่าการหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE เป็นการชั่วคราว จะเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อเท็จจริงของธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ MORE ที่มีการซื้อขายอย่างผิดปกติ

อีกทั้งการเปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ในขณะที่ยังไม่มีความชัดเจนของข้อเท็จจริงดังกล่าวซึ่งถือเป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ MORE จะทำให้ผู้ลงทุนที่ซื้อขายโดยไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ อาจเกิดความเสียหายจากการซื้อขายได้

ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ตั้งแต่วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2565