“ไทยวิวัฒน์” เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กร ESG ด้วยนวัตกรรม

669

“ประกันภัยไทยวิวัฒน์” วางยุทธศาสตร์ด้วยการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยสู่สังคม สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กร ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVI เปิดเผยว่า จากบริบทการดำเนินธุรกิจทั่วโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงมุ่งสู่วิถีแห่งความยั่งยืน หรือแม้แต่ภาคธุรกิจภายในประเทศหน่วยงานกำกับดูแลทุกภาคส่วนได้มีการออกมาตรการด้าน ESG เพื่อให้ภาคธุรกิจได้มีการปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง “ประกันภัยไทยวิวัฒน์” ในฐานะบริษัทประกันวินาศภัย ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีการขับเคลื่อนและดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม , สังคม และธรรมาภิบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ “คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต” จนได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน Universe กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 จากหน่วยงานอีเอสจี เรตติ้ง (ESG Rating) ของสถาบันไทยพัฒน์ โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ภายในองค์กร เพื่อลดการใช้ทรัพยากร รวมถึงปัญหาขยะอันจะช่วยลดภาวะโลกร้อน อาทิ

การเปลี่ยนระบบปรับอากาศภายในอาคาร เป็นระบบแอร์ VRV (Variable Refrigerant Volume ) สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำยาที่เข้าชุดคอยล์เย็นได้อย่างแม่นยำ ตามสภาวะโหลดความร้อนของห้องจริง รวมถึงมีระบบ ITM หรือ Intelligent Touch Manager ที่สามารถควบคุม ตั้งเวลาการเปิด-ปิด ตัวเครื่องปรับอากาศตามการใช้งานได้ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบการซื้อขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดการใช้กระดาษภายในองค์กร รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเลือกรับกรมธรรม์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิ อีเมล แอปพลิเคชัน แทนการเลือกใช้กรมธรรม์ที่เป็นกระดาษ เพื่อลดการใช้กระดาษและส่งเสริมการอนุรักษ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนจากใช้ขวดน้ำพลาสติก มาใช้เป็นกระป๋องอลูมิเนียม รวมถึงการคัดแยกขยะภายในองค์กร อันจะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม
นายจีรพันธ์ กล่าวว่า การพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ยังเป็นอีกเป้าหมายที่สำคัญ โดย บริษัทฯจึงได้มุ่งเดินหน้านำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพิ่มความสะดวกและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในสังคม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมา อาทิ

  • ประกันรถเปิดปิด ประกันรถยนต์รูปแบบใหม่ ที่นำเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) มาสร้างประสบการณ์การใช้ประกันภัยรถยนต์อย่างอัฉริยะผ่านอุปกรณ์ TVI Connect อุปกรณ์เปิดปิดประกันอัตโนมัติ
  • ประกันสุขภาพแอคทีฟเฮลท์ ประกันสุขภาพรูปแบบใหม่ ที่ส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ใช้บริการ ยิ่งออกกำลังกาย เบี้ยยิ่งลด ด้วยการนำ smart watch (wearable technology) มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำก้าวเดิน และอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate) มาเป็นเกณฑ์วัดผลการออกกำลังกาย เพื่อเป็นส่วนลดค่าเบี้ยประกันให้กับผู้ใช้บริการ
  • ประกันเดินทางต่างประเทศ พลัส เปิด-ปิด ที่ให้อิสระกับผู้ใช้บริการสามารถจัดการทริปการเดินทางได้ด้วยตัวเอง โดยให้จ่ายเบี้ยตามจริง วันเหลือก็สามารถเก็บไว้ใช้ทริปต่อไปได้ รวมถึงสามารถ Top-up วันเดินทางได้ง่ายๆ แม้อยู่ต่างประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน

นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญกับมิติความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน เพราะตระหนักและเชื่อมั่นว่า เป็นรากฐานและแนวทางขับเคลื่อนการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว โดยได้ผนึกความร่วมมือกับโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ สนับสนุนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) โครงการภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน ผ่านหอการค้าไทย และสภาหอการค้าไทย เพื่อร่วมผลักดันแนวนโยบายและแผนบริหารจัดการโรงเรียน

พร้อมทั้งยังมอบทุนการศึกษา รวมทั้งวางระบบติดตั้งดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับศักยภาพการเรียนการสอน สู่ Smart e-Learning Innovation เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพ รังสรรค์นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ควบคู่ไปกับการผลักดันสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของสังคมไทยให้น้อยลง

รวมถึงได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ Thaivivat Innovation Awards ร่วมกับองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้และพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยให้กับคนไทย รวมถึงสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเพื่ออนาคตและสามารถนำไปต่อยอดช่วยจัดการความเสี่ยงในสังคมได้จริง ซึ่งมีการกำหนดกรอบแนวคิดนวัตกรรมประกันภัย ใน 4 ด้าน ได้แก่
ด้าน IoT (Internet of Things) , ด้าน AI (Artificial intelligence) , ด้าน Big Data และด้าน Lifestyle เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับเยาวชน นักศึกษาผ่านโครงการฯ นำไปสู่การพัฒนาบุคคลากรอันเป็นกำลังสำคัญในการคิด ต่อยอด และสร้างสรรค์โครงการเพื่อจัดการความเสี่ยงให้กับคนไทยด้วยนวัตกรรมการประกันภัยได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

“บริษัทฯ ยังคงมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และปลูกฝังบุคลากรให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้การตระหนักถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า และพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงจังหวะการใช้ชีวิต ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านการประกันภัย ที่ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการ นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยอย่างเต็มรูปแบบ และตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างลงตัว”