ดีเดย์ 10 ม.ค.66! “ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์-รถจักรยานยนต์” เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา เปิดรายละเอียดสำคัญ 4 ข้อ

541

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ว่า ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก่อนหน้านี้ และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการที่จะสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมในทุกระดับ

โดยสาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 เพื่อย้ำถึงความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยสาระสำคัญของประกาศฯ ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

 1. การกำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ มี 3 ประเภท
  – รถยนต์ใหม่ต้องไม่เกินอัตรา ร้อยละ 10 ต่อปี
  – รถยนต์ใช้แล้ว ต้องไม่เกินอัตรา ร้อยละ 15 ต่อปี
  – รถจักรยานยนต์ต้องไม่เกิน ร้อยละ 23 ต่อปี
 2. หากผู้บริโภคนำเงินมาชำระค่างวดครบก่อนกำหนด (ปิดบัญชี) จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย ในการปิดค่างวดเป็นขั้นบันได มี 3 กรณี ดังนี้
  – ชำระค่างวด ไม่เกิน 1 ใน 3 ของค่างวดตามสัญญา ให้ได้รับส่วนลด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
  – ชำระค่างวด ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม แต่ไม่เกินสองในสาม ของค่างวดตามสัญญา ให้ได้รับส่วนลด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
  – ชำระค่างวด เกินกว่าสองในสาม ของค่างวดตามสัญญา ให้ได้รับส่วนลดทั้งหมด ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
 3. ในกรณีนำรถออกขายทอดตลาด หากผู้บริโภคถูกยกเลิกสัญญา และผู้ให้เช่าซื้อนำรถออกขายทอดตลาด โดยปกติแล้วผู้บริโภคต้องรับผิดชอบค่างวดที่ค้างอยู่ตามสัญญาประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ซึ่งประกาศฉบับนี้ให้คิดได้เฉพาะเงินต้นเท่านั้น
 4. การคิดเบี้ยปรับในการผิดนัดชำระ กรณีผู้บริโภคชำระค่างวดล่าช้า หรือผิดนัดชำระค่างวด ผู้ให้เช่าซื้อสามารถคิดเบี้ยปรับ จากผู้บริโภคได้ไม่เกินอัตราร้อยละห้าต่อปีโดยคำนวณจากยอดเงินที่ผิดนัดชำระ

ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 มกราคม 2566 ซึ่งจะบังคับใช้เฉพาะสัญญาเช่าซื้อที่ทำตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ส่วนสัญญาเช่าซื้อที่ทำก่อนวันที่ 10 มกราคม 2566 ยังคงมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญา

“รัฐบาลยืนยันเดินหน้าทำงานทุกมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชน หาช่องทาง แก้ไขปัญหาหนี้สิน สร้างประโยชน์ทำกิน ให้ประชาชนทุกกลุ่มมีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น และนี่เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการเชิงรุกแก้ไขปัญหาเพื่อผู้บริโภคที่ทำสัญญา เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับรายได้และได้รับ ผลกระทบในการประกอบอาชีพ และรัฐบาลยืนยันจะทำเพื่อประชาชนทุกคน ไม่เลือกปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมในทุกระดับ”

ทั้งนี้หากผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิจากผู้ประกอบธุรกิจ สามารถขอรับคำปรึกษาได้ทาง สายด่วน 1166 หรือร้องทุกข์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือผ่านทางเว็บไซต์ ocpb.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง