BAM ร่วมกับสภากาชาดไทยส่งมอบบ้าน ในโครงการ HOME & HOPE สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดนนทบุรี

537

นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนองค์กร  นายจำรูญ กสิวัตร์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์นนทบุรี และพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบางบัวทอง นางกิ่งแก้ว จึงธนาเจริญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง และสมาชิกเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ร่วมส่งมอบบ้าน BAM “ โครงการ HOME & HOPE : การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ” ให้แก่ นายสนิท ปานปิ่น ณ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ด้วยการปลูกสร้างบ้านที่มั่นคงและปลอดภัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป