ก.ล.ต.เปิดฟังความเห็นปรับหลักเกณฑ์ “จัดสรรหุ้น” ให้ชัดเจนขึ้น

491

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอยู่บนหลักการกระจายให้ผู้จองซื้อในวงกว้าง ไม่เลือกจัดสรรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และไม่เป็นการเลี่ยงเกณฑ์

เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรตราสารทุนที่กำหนดในปัจจุบันอาจมีถ้อยคำที่กว้าง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศที่ต้องการกระจายหุ้นในวงกว้าง ตลอดจนอาจถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการจัดสรรหุ้นให้แก่กลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นไปตามที่กฎเกณฑ์กำหนดไว้

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงถ้อยคำของหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอยู่บนหลักของการกระจายตราสารทุนให้แก่ผู้จองซื้อในวงกว้าง และต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกจัดสรรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง (cherry pick) รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลี่ยงหลักเกณฑ์ (arbitrage) ว่าด้วยการจัดสรรหุ้นที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการจัดสรรดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน (แบบ filing)

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=870 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : corporat@sec.or.th จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566