PQS เทรดวันแรกใน SET 15 ก.พ. ราคาไอพีโอ 6 บาท พีอี 11.85 เท่า

648

บมจ. พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) แป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) รวมถึงผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas)  พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,020 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PQS”   

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.รับบมจ. พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PQS” ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

PQS ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) และแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) ภายใต้ตราสินค้า PQS และ TWO CRANE โดยจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลักเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ขนมปัง เส้นก๋วยเตี๋ยว  ซอสปรุงรส และสารให้ความหวาน รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร อาทิ อุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งทอ ยารักษาโรค เป็นต้น

นอกจากนี้ PQS ยังประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยนำวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มบริษัท และสนับสนุนแนวคิดระบบเศรษฐกิจสีเขียว

PQS มีทุนชำระแล้วหลังการเสนอขาย 670 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม จำนวน 500 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 170 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 170 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 ในราคาหุ้นละ 6 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,020 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,020 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 11.85 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ซึ่งเท่ากับ 339.24 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขาย IPO คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น (fully diluted EPS) เท่ากับ 0.51 บาท โดยมีบริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PQS เปิดเผยว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัททั้งในแง่ของต้นทุนทางการเงินที่ลดลง และความเชื่อมั่นของคู่ค้า
พร้อมทั้งเสริมศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำมาใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตแป้งมันสำปะหลัง  ก่อสร้างโรงไฟฟ้า Biogas ส่วนเพิ่มเติม ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

PQS มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หลัง IPO บริษัทจะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มครอบครัวชาญจึงถาวร ถือหุ้น 46% และกลุ่มครอบครัวธวัชชุติกร ถือหุ้น 20%