ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย C “หุ้น TRUEE” 22 ก.พ. หลังส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว

610

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUEE) ในวันที่ 22 ก.พ.2566 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

โดยปัจจุบัน TRUEE อยู่ระหว่างถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนควบบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ DTAC และ TRUE เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. ถึง 2 มี.ค.2566 รวมเป็นระยะเวลา 9 วันทำการ เพื่อเตรียมการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ DTAC และ TRUE และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญของบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

ขณะที่ทุนชำระแล้ว หมายถึง ทุนชำระแล้วที่หักส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและ/หรือส่วนต่ำจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ

อ้างอิง : https://weblink.set.or.th/dat/mds_news/news/0375NWS210220230919550680T.pdf