Banpu NEXT ทุ่ม 70 ล้านดอลล์ รุกเทค “ดูราเพาเวอร์ โฮลดิ้งส์” หวังเติบโตธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน

595

บมจ.บ้านปู (BANPU) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ว่า BPIN Investment Co., Ltd (BPINI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (Banpu NEXT) ใส่เงินเพิ่ม 70 ล้านดอลลาร์ เข้าถือหุ้น บริษัท ดูราเพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (Durapower) เพิ่มเป็น 65.10% ภายหลังเพิ่มทุน จากเดิม 47.68%

โดยส่งผลให้ Durapower เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมทุน เป็นบริษัทย่อย เพื่อการเติบโตธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน และสร้างศักยภาพทางการตลาดในธุรกิจดังกล่าวให้แก่ Banpu NEXT ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้