ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย C “หุ้น SDC” เหตุส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว มีผลตั้งแต่ 27 ก.พ.66

844

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย C หุ้น บมจ.สามารถ ดิจิตอล (SDC) ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจาก ส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้วสำหรับงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

โดยหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance คือ
สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

ส่วนทุนชำระแล้ว หมายถึง ทุนชำระแล้วที่หักส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและ/หรือส่วนต่ำจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ

 

อ้างอิง : https://weblink.set.or.th/dat/mds_news/news/0756NWS240220230854130403T.pdf