ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย C “หุ้น SOLAR” ตั้งแต่ 2 มี.ค.66 เหตุส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว

885

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของ บมจ.โซลาร์ตรอน (SOLAR) โดยวันที่ขึ้นเครื่องหมาย 2 มีนาคม 2566 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ซึ่งหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance คือสมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

ส่วนทุนชำระแล้ว หมายถึง ทุนชำระแล้วที่หักส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและ/หรือส่วนต่ำจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ