“เลือกตั้ง 2566” พรรคชาติไทยพัฒนา ชู 10 นโยบาย WOW THAILAND

622

พรรคชาติไทยพัฒนา นำทีมโดย “วราวุธ ศิลปอาชา” หัวหน้าพรรค และได้ “ชาติชาย พยุหนาวีชัย” อดีตผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมทีมกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค  ได้ประกาศวิสัยทัศน์สร้างประเทศไทยที่ยั่งยืน เพื่อลูกหลานไทย (Sustainable Country for all Gens) ด้วย 10 นโยบาย ว้าว ไทยแลนด์  “WOW THAILAND”

1.ผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงแก้ไข โดยรับฟังเสียงจากประชาชนทุกภาคส่วน หลังจากเคยทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนสำเร็จมาแล้ว

2.เกษตกรรุ่นใหม่ ขายคาร์บอนเครดิตได้ โดย ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืนเพื่อสามารถขายคาร์บอนเครดิตให้กับบริษัทเอกชนและภาครัฐในการสร้างแต้มต่อคาร์บอนเครดิตให้กับประเทศไทย เพื่อป้องกันกำแพงภาษีด้านสิ่งแวดล้อมจากนานาชาติ

3.แจกพันธุ์ข้าวฟรีทั่วประเทศ 60 ล้านไร่ พร้อมสนับสนุนเงินทุนเพาะปลูกไร่ละ 1,000 บาท (ข้าวและพืชเศรษฐกิจ) เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณสร้างมูลค่าให้ข้าวไทยและพืชเศรษฐกิจ

4.ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรทั่วประเทศหน่วยละ 2 บาท ส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานธรรมชาติ ควบคุมราคาไฟฟ้าการเกษตร เพื่อลดรายจ่าย ลดต้นทุนให้เกษตรกร

5.น้ำบาดาลขนาดใหญ่ทุกตำบล น้ำสะอาดทุกหมู่บ้าน ผลักดันให้ทุกตำบลในประเทศไทยมีน้ำสะอาดบริโภค ทั้งจากระบบน้ำประปาดื่มได้หรือระบบน้ำบาดาล ส่งเสริมการทำเกษตรน้ำน้อยและช่วยลดรายจ่ายประชาชนจากการซื้อน้ำดื่มบริโภค

6.งบลงทุนท้องถิ่น 10 ล้านบาท มุ่งพัฒนากำจัดขยะ พัฒนาระบบไฟฟ้าธรรมชาติ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างเมืองสีเขียวที่ยั่งยืน

7.ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับโดยเฉพาะอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้เยาวชนทำงานเป็นและมีรายได้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมโลก

8.สุขภาพดีมีเงินคืน 3,000 บาท โดยประชาชนที่สุขภาพดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่มีประวัติการรักษาพยาบาล สามารถรับเครดิต 3,000 บาทเพื่อซื้อสินค้า จัดตั้งระบบประกันพลัส สำหรับประชาชนที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพพื้นฐาน(บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ สามารถสมทบทุนส่วนตัว (รายเดือน) เพื่ออัปเกรดในการใช้สิทธิโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมได้

9.สร้างงาน สร้างรายได้ แก่ผุ้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ เดือนละ 3,000 บาท  โดยส่งเสริมการจ้างงานระดับท้องถิ่น โดนเฉพาะงานด้านสิ่งแวดล้อม ผลักดันเบี้ยคนพิการเดือนละ 3,000 บาท

10.ขนส่งมวลชน เข้าถึงเท่าเทียม โดยพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระหว่างเมืองใหญ่ทั่วประเทศให้มีความทันสมัย พัฒนาระบบขนส่งมวลชนในหัวเมืองหลักให้ทัดเทียมกันและราคาไม่แพง

 

อ่านนโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา: https://www.chartthaipattana.or.th/