เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ขอใช้สิทธิ “เลือกตั้งล่วงหน้า 2566” ใน-นอกเขตเลือกตั้ง

1801

หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป (เลือกตั้ง 66) ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 กำหนดให้เป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร

ซึ่งประชาชนที่มีความประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง และมีผู้สิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรประสงค์ จะลงคะแนนเลือกนอกราชอาณาจักร สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกอาณาจักร ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม-9 เมษายน 2566

 

ช่องทางลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

1.ยื่นคำขอด้วยตนเอง ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัคราชทูต หรือผู้ที่เอกอัคราชทูตมอบหมาย

2.ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

3.ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันของกรมการปกครอง (ThaID)

4.แอปพลิเคชัน Smart Vote สามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องนำส่งเอกสาร และหลักฐานประกอบการลงทะเบียน

 

วิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนน “เลือกตั้งล่วงหน้า” ผ่านช่องทางออนไลน์

1.เข้าสู่ระบบ และกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน
– เลขประจำตัวประชาชน
– ชื่อตัว ชื่อสกุล
– วันเดือนปีเกิด
– หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
– เลขรหัสประจำบ้าน (11 หลัก)
– สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

2.เลือก “รายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง

3.ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่

– สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ถ้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงทะเบียน ให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

– ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกลงการลงทะเบียน ให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียน แล้วเลือก “บันทึกข้อมูล”

4.เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล เลือก “รายการกลับไปแก้ไขข้อมูล” หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว เลือก “รายการยืนยันการบันทึกข้อมูล”

5.การยืนยันลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง