ADVANC ยังเดินหน้าซื้อ TTTBB รอกสทช. อนุมัติ เล็งปรับโครงสร้างธุรกิจ ไม่อัดฉีดสภาพคล่อง ไม่เพิ่มทุน

548

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงความคืบหน้าการซื้อหุ้นในบมจ. ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (TTTBB) และหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ว่า บริษัทยังคงดำเนินการต่อ

โดยปัจจุบัน การเข้าซื้อหุ้นใน TTTBB อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกสทช. เรื่องมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม ซึ่งบริษัทคาดว่าธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 2 ของปี 2566

นอกจากนี้ตามที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน JASIF ได้ชี้แจงข่าวที่ปรากฏในสื่อเรื่องการจ่ายค่าเช่าให้กองทุนไม่ครบถ้วนและ/หรือล่าช้านั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทเล็งเห็นถึงสภาวะการณ์การแข่งขันในตลาดอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่รุนแรงที่ส่งผลด้านลบต่อผู้ให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นสาเหตุหลักที่บริษัทได้เสนอขอปรับโครงสร้างคำเช่าต่อกองทุน JASIF เมื่อปลายปี2565 ที่ผ่านมา

ADVANC ระบุว่าบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาให้ TTTBB สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง โดยไม่พึ่งพากระแสเงินสดจากบริษัท ภายหลังจากที่ธุรกรรมการเช้าซื้อกิจการในครั้งนี้ได้รับการนุมัติจาก กสทช. บริษัทจะพิจาณาทางเลือกต่างๆในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของ TTTBB ทั้งในเชิงการเงินและโครงสร้างหนี้

รวมถึงการเสนอปรับโครงสร้างสัญญาการจ่ายค่าเช่าให้กองทุน JASIF ให้เหมาะสมเพื่อให้ TTTBB สามารถแข่งชันในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านต่อไปได้ด้วยตัวเองในระยะยาว โดยบริษัทไม่มีนโยบายที่จะอัดฉีดสภาพคล่องหรือเพิ่มทุนใน TTTBB

ทั้งนี้บริษัทยังคงเห็นว่าการเข้าซื้อ TTTBB มีความเหมาะสมตามกลยุทธ์ เพื่อขยายการเติบโตในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านให้แก่บริษัท ดังนั้นการพิจารณาปรับโครงสร้างธุรกิจของ TTTBB ให้เหมาะสมต่อการแข่งขันจะสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว