SABUY ทำเทนเดอร์ฯหุ้น”เอเชียซอฟท์” ราคา 18.50 บาท ใช้เงินทั้งหมด 7,138 ล้านบาท

648

บมจ. สบาย เทคโนโลยี (SABUY) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (AS) โดยการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ ในราคาหุ้นละ 18.50 บาท รวมไปถึงใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 2 หรือ AS-W2 ในราคาหุ้นละ 15 บาท และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพของ AS-W2 ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท มูลค่ารายการดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 7,137.61 ล้านบาท

โดยหลักทรัพย์ที่จะทำคำเสนอซื้อได้แก่หุ้นสามัญของ AS จำนวนไม่เกิน 380,855,256 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละไม่เกิน 18.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,045.82 ล้านบาท และ AS-W2 จำนวนไม่เกิน 4,961,539 หน่วย ในราคาหน่วยละไม่เกิน 15.00 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 74.42 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญตาม AS-W2 ในราคาใช้สิทธิ3.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 17.37 ล้านบาท

ทั้งนี้ AS มี AS-W2 คงเหลือจำนวน 4,961,539 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ AS ได้1 หุ้น และมีระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญครั้งถัดไปในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ซึ่งคาดว่าอาจจะกระทบต่อจำนวนหุ้นสามัญ AS ที่บริษัทฯ จะต้องทำคำเสนอซื้อ โดยในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ จะทำให้มีหุ้นสามัญ AS ที่บริษัทฯ จะต้องทำคำเสนอซื้อเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนไม่เกิน 4,961,539 หุ้น

ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญ AS ที่บริษัทฯ จะลงทุนโดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ AS จะมีจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 385,816,795 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 75.40% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AS และในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ บริษัทฯ จะต้องซื้อหุ้นสามัญ AS เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนไม่เกิน 4,961,539 หุ้น

อย่างไรก็ดี SABUY สงวนสิทธิในการปรับลดราคาเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ AS ดังกล่าวในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของ AS หรือกรณีที่ AS มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้อันเป็นผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือมีการให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่เดิม หรือในกรณีใด ๆ ที่บริษัทฯ เห็นสมควร

AS ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นผู้นำในการให้บริการเกมออนไลน์อันดับหนึ่งในไทยและสิงคโปร์ และอันดับสองในมาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันให้บริการเกมออนไลน์รวม 33 เกม ในไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนดังกล่าว ประกอบด้วย SABUY จะมีอำนาจควบคุมกิจการเบ็ดเสร็จ ทั้งในด้านการบริหารงาน ซึ่ง AS จะเป็นบริษัทเชิงกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจใน Ecosystem ของกลุ่มไปยังต่างประเทศ และในแง่ของการจัดทำงบการเงินซึ่งจะรวม AS มาในบริษัทในการจัดทำงบการเงินรวม ทำให้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีความแข็งแรง เงินทุนรายได้ กำไร ที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ เป็นการสร้างพันธมิตรกับกลุ่ม AS ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการเกมออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ให้บริการเกมออนไลน์ทั้งบนระบบ PC และ Mobile Phone จำนวนกว่า 33 เกม ใน 5 ประเทศมีเกมทั้งในรูปแบบ MMORPG, FPS และ Casual Game โดยให้บริการในลักษณะ Free to Play และมีการขายสิ่งของต่าง ๆ ภายในเกม ซึ่งเป็น Platform ที่ทำให้เกิด Micro-transaction และลูกค้าที่มีการซื้อซ้ำ (Repeat Customer) จำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดการใช้บริการชำระเงิน และสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯจากการเข้าถึงฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น และสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้หลากหลายมากขึ้น