“บอร์ด TGE” มีมติขายหุ้นเพิ่มทุน PP ในราคา 2 บาท/หุ้น ให้รายใหญ่ มูลค่ารวม 260 ล้านบาท

510
TGE

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 บมจ.ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (TGE) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 65 ล้านบาท จากเดิม 1,100 ล้านบาท เป็น 1,165 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 2 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 260 ล้านบาท และจัดสรร ดังนี้

  1. จำนวน 70,000,000 หุ้น ให้แก่นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี
  2. จำนวน 30,000,000 หุ้น ให้แก่นายกิตติโชติ หริตวร
  3. จำนวน 10,000,000 หุ้น ให้แก่นายทรรศิน จงอัศญากุล
  4. จำนวน 10,000,000 หุ้น ให้แก่นายขันธ์พลร์ ซื่อภาคย
  5. จำนวน 10,000,000 หุ้น ให้แก่นายคุณค่า คุณานันทกุล

ทั้งนี้การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญให้ PP ทำให้บริษัทสามารถระดมทุนในระยะเวลาที่รวดเร็วมากกว่าการระดมทุนด้วยวิธีเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering หรือ RO) และยังไม่เป็นภาระให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ต้องจัดหาเงินเพื่อมาเพิ่มทุนให้กับบริษัทฯ และเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับบริษัทฯ เพราะจะส่งผลให้อัตราส่วน D/E ratio ของบริษัทลดลงจากสิ้นปี 65 D/E ratio อยู่ที่ 0.60 เท่า หากเพิ่มทุนสำเร็จคาดว่า D/E ratio จะปรับลงมาอยู่ที่ 0.54 เท่า