“TIDLOR” แจง SACA ขาย 4.89% เป็นการปรับโครงสร้างให้กลุ่ม 9-Basil เข้าถือหุ้นโดยตรง

663
Tidlor เงินติดล้อ

บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ว่า ตามข่าวบนสื่อออนไลน์ว่า “SACA หุ้นใหญ่อันดับ 2 ขายหุ้น TIDLOR 4.89% รวม 122.34 ล้านหุ้น” นั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าได้รับการแจ้งจาก SACA หนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ว่า ได้ทำการปรับโครงสร้างการถือหุ้น TIDLOR เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ SACA รายหนึ่งเข้าถือหุ้น TIDLOR โดยตรง

โดย SACA มิได้มีการขายหุ้น TIDLOR ออกไปให้บุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทได้สอบถามเพิ่มเติมและได้รับการยืนยันว่าเป็นการปรับโครงสร้างหุ้นให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม 9-Basil เข้ามาถือหุ้นตรงในหุ้น TIDLOR