สำรวจ “First Voter” เลือกตั้ง 2566 อยู่ภาคไหนมากที่สุด

877

บรรยากาศการเมืองของไทยในช่วงนี้ดูจะคึดคักเป็นพิเศษหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 14 พ.ค. 66 ที่จะถึงนี้ ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะมีหลายคนที่เคยผ่านบรรยากาศการเข้าคูหาเลือกตั้งกันมาบ้างแล้ว แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีกว่า 4 ล้านคนที่จะได้เลือกตั้งเป็นครั้งแรก

โดยข้อมูลจากเว็บไซต์ Rocket Media Lab พบว่า ประชากรไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแยกรายอายุของกรมการปกครอง ณ ธันวาคม 2565 มีผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งมีหมด 52,322,824 คน โดยเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก หรือ First voter (อายุ 18-22 ปี ) จำนวน 4,012,803 คน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Voter) มากที่สุด โดยมีจำนวนผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีสิทธิเลือกตั้ง 17,508,085 คน เป็น First Voter จำนวน 1,345,935 คน คิดเป็น 7.69% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด สำหรับจังหวัดที่มี First Voter สัดส่วนมากที่สุด อันดับ 1 คืออุบลราชธานี 8.33% อันดับ 2 อุดรธานี 7.83% อันดับ 3 อำนาจเจริญ 7.38% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในแต่ละจังหวัด

ถัดมาคือ ภาคกลาง มีจำนวนผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีสิทธิเลือกตั้ง 16,311,527 คน โดยเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Voter) จำนวน 1,169,612 คน คิดเป็น 7.17% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด สำหรับจังหวัดที่มี First Voter สัดส่วนมากที่สุด อันดับ 1 คือลพบุรี 8.58% อันดับ 2 สระบุรี 8.25% อันดับ 3 เพชรบูรณ์ 7.49% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในแต่ละจังหวัด

ส่วน ภาคใต้ อยู่ในอันดับที่ 3 มีจำนวนผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีสิทธิเลือกตั้ง 7,186,241 คน โดยเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Voter) จำนวน 645,591 คน คิดเป็น 8.98% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด สำหรับจังหวัดที่มี First Voter สัดส่วนมากที่สุด อันดับ 1 คือปัตตานี 12.25% อันดับ 2 ยะลา 11.53% อันดับ 3 นราธิวาส 11.38% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในแต่ละจังหวัด

สำหรับอันดับ 4 คือ ภาคเหนือ มีจำนวนผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีสิทธิเลือกตั้ง 4,926,427 คน  โดยเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Voter) จำนวน 330,760 คน คิดเป็น 6.71% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด สำหรับจังหวัดที่มีผู้ First Voter สัดส่วนมากที่สุด อันดับ 1 คือแม่ฮ่องสอน 10.32% อันดับ 2 เชียงใหม่ 7.16% อันดับ 3 เชียงราย 7.15% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในแต่ละจังหวัด

อันดับ 5 ภาคตะวันออก มีผู้อายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีสิทธิเลือกตั้ง 3,833,286 คน โดยเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Voter) จำนวน 306,060 คน คิดเป็น 7.98% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด สำหรับจังหวัดที่มีผู้ First Voter สัดส่วนมากที่สุด อันดับ 1 คือสระแก้ว 8.42% อันดับ 2 ปราจีนบุรี 8.28% อันดับ 3 ชลบุรี 8.15% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในแต่ละจังหวัด

ส่วน ภาคตะวันตก อยู่ในอันดับสุดท้าย มีจำนวนผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีสิทธิเลือกตั้ง 2,557,258 คน โดยเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Voter) จำนวน 214,845 คน คิดเป็น 8.40% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด สำหรับจังหวัดที่มี First Voter สัดส่วนมากที่สุด อันดับ 1 คือตาก 10.67% อันดับ 2 กาญจนบุรี 8.65% อันดับ 3 ประจวบคีรีขันธ์ 8.33% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในแต่ละจังหวัด