คมนาคมคาด 16-17 เม.ย. จำนวนผู้เดินทางกลับกทม. สูงกว่าช่วงก่อนโควิดกว่า 20%

652

กระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 16-17 เมษายน 2566 กระทรวงคมนาคม ได้คาดการณ์ว่าจะมีการเดินทางทั้งทางถนน ทางราง และทางอากาศ รวม 5.3 ล้านคน-เที่ยว ซึ่งจะสูงกว่าการเดินทางขากลับในปี พ.ศ. 2562 (ช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19) กว่าร้อยละ 20 กระทรวงฯ ได้เตรียมความพร้อมระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถโดยสาร รถไฟ เรือ เครื่องบิน รวมกว่า 21,000 เที่ยว รองรับการเดินทางของประชาชนจำนวน 9.8 แสนคน ประกอบด้วย รถโดยสาร 17,093 เที่ยว รถไฟ 477 ขบวน เครื่องบินภายในประเทศ 1,226 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 2,189 เที่ยวบิน และยังคงเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มข้น เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตให้น้อยลงให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม เผยสถานการณ์การดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 ซึ่งมุ่งให้ประชาชน “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19” พร้อมการรณรงค์มาตรการ “คนบ้านใกล้ ออกทีหลัง-กลับไว บ้านไกล ออกไว-กลับทีหลัง” ส่งผลให้มีบริการขนส่งสาธารณะที่เพียงพอกับความต้องการเดินทาง ลดความหนาแน่นของการจราจร ประชาชนเดินทางได้สะดวก ซึ่งในระหว่างวันที่ 11 – 12 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา มีการเดินทางของประชาชนมากกว่า 5.1 ล้านคน-เที่ยว และมีปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ จำนวนกว่า 8.6 แสนคน-เที่ยว

กระทรวงคมนาคมได้เตรียมการระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศไว้รองรับอย่างเพียงพอ จำนวนกว่า 9.5 แสนคน-เที่ยว ทำให้ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง และมีปริมาณการจราจรเข้า-ออกกรุงเทพฯ กว่า 2.1 ล้านคัน

กระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายบนทางหลวง และทางหลวงชนบท การตรวจสอบพนักงานผู้ควบคุมระบบขนส่งสาธารณะในทุกประเภท ส่งผลให้การเดินทางของประชาชน เกิดความปลอดภัย จำนวนผู้บาดเจ็บ และจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปี พ.ศ.2562 (ช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19) ร้อยละ 24 และ ร้อยละ 50 ตามลำดับ สำหรับ ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ