BRI จ่ายปันผล 0.721 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD 3 พ.ค.นี้

495

นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส ประธานกรรมการ บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI เปิดเผยว่า วานนี้ (26 เม.ย.66) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริทาเนีย มีมติปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรารวมแล้วไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี

โดยอนุมัติจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 (มกราคม-ธันวาคม) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทจะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.721 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 614,872,549.20 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.02 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2565 ที่เท่ากับ 1,536,515,774.07 บาท

ทั้งนี้ จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นี้

สำหรับปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 6,295.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,479.9 ล้านบาท จากปี 2564 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 3,815.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น 65% และมีกําไรสุทธิอยู่ที่ 1,470.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 868.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 144.1% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ยุทธศาสตร์ปี 2566 บริษัทมีแผนดำเนินงานงานภายใต้กลยุทธ์  “B To The Top” มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจพัฒนาบ้านจัดสรรระดับท็อปใน 3 มิติ ได้แก่

1.B The Growth ก้าวสู่ระดับท็อปของตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วยการเปิดตัวโครงการใหม่สูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท (All Time High) จำนวน 20 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 22,500 ล้านบาท เป้าหมายยอดขายสูงสุด 13,000 ล้านบาท และเป้ารายได้รวม 9,000 ล้านบาท

2.B The Craft มุ่งมั่นสู่การเป็นแบรนด์บ้านจัดสรรระดับท็อปในใจผู้บริโภค (Top of Mind Brand) ด้วยวัฒนธรรมองค์กร Craft Mindset อย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ลูกค้าให้คุณค่า (Customer Value) ในการสร้างสรรค์ ดูแล และบริการที่ยกระดับให้แก่ผู้บริโภค ผ่านนวัตกรรมการอยู่อาศัย

3.B The Goodness มุ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในโครงการและชุมชนรอบด้าน ตลอดจนเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2050