“TNITY” จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566

797

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ TNITY นำโดย นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2566 เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานบริษัทในรอบปี 2565 และวาระอื่นๆ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ จัดประชุม ณ สำนักงานใหญ่ อาคารบางกอกซิตี้  ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา