DMT จ่ายปันผล 0.50 บาท/หุ้น รับทรัพย์ 25 พ.ค.นี้

539

รายงานข่าวจาก บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ

รวมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรอบผลการดําเนินงานประจําปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจะจ่ายจากกําไรสุทธิ ปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท และจากกําไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท

โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกําหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2566