จับตาประชุมครม. วันนี้ ถกงบช่วย “ค่าไฟ” 1.1 หมื่นล้านบาทอีกครั้ง

466

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ซึ่งต้องติดตามดูความคืบหน้ากรณีที่ ครม.เคยมีมติขออนุมัติใช้งบกลาง 11,112 ล้านบาท เพื่อดำเนินมาตรการช่วยลดภาระเรื่องค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน หลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตีเรื่องกลับเนื่องจากสำนักงานเลขาธิการ ครม.จัดส่งเอกสารไปให้ยังไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย โดยกระทรวงพลังงานจะเสนอให้ ครม.พิจารณาอีกครั้งจากสัปดาห์ก่อนที่เสนอเป็นวาระเพื่อทราบเท่านั้น

ส่วนวารการประชุมอื่นๆ ได้แก่

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่..) พ.ศ. …., รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารอาเซียน ครั้งที่ 9 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงพาณิชย์ เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้กาแฟเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ….

กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. …..

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 26 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยาฐานะ เข็มวิทยาฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ฉบับที่..) พ.ศ. …., ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยาฐานะ เข็มวิทยาฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ฉบับที่..) พ.ศ. …. และ ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยาฐานะ เข็มวิทยาฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาการเปิดเผยและการส่งข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. …. และ ร่างกฎกระทรวงกาหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่..) พ.ศ…
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงแรงงาน รายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยเพื่อก้าวผ่านยุคโควิด 19 การปรับตัวแรงงานของทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เพื่อความก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา

โดยก่อนเริ่มประชุมฯ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหาร นำนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมงานประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566