อย่าลืม “21 พ.ค.66” วันสุดท้ายของมีสิทธิ์เลือกตั้งในการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส.

5764

สำนักงานกกต.แจ้งเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส. ว่าอย่าลืมแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เนื่องจากในวันที่ 21พฤษภาคม 2566 เป็นวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนด โดยในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถทำเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ ,นายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน stat.bora.dopa.go.th หรือทางแอปพลิเคชัน Smart Vote

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร จะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้

  1. สิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งส.ส.
  2. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
  3. สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

“โดยการจำกัดสิทธิมีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้นับเวลาการจำกัดสิทธิจากวันที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่”