“BCPG” ปิดดีลซื้อ ALT ตั้ง BFPL บริหารทรัพย์สิน-ระบบคลังน้ำมัน 6 ปี

799

บมจ.บีซีพีจี (BCPG) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ว่า เมื่อวันที่ 31 พ.ค.66 บริษัทฯและบริษัท แพนเอเชีย สตอเรจแอนด์ เทอร์มินัล จำกัด ในฐานะผู้ขาย ได้บรรลุเงื่อนไขตามสัญญาซื้อขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท เอเชียลิงค์ เทอมินัล จำกัด (ALT) และรับโอนหุ้นทั้งหมดของ ALT แล้ว เพื่อการลงทุนในโครงการคลังน้ำมันและท่าเทียบเรือ

ในการนี้บริษัทประสงค์ให้ ALT เข้าทำสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด (BFPL) เป็นผู้บริหารทรัพย์สินและระบบคลังน้ำมัน รวมถึงท่าเทียบเรือและท่อขนส่งน้ำมันของ ALT ที่จังหวัดเพชรบุรี โดยที่ BFPL เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) มูลค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 410 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญารวมไม่เกิน 6 ปี (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.66- 31 พ.ค.72)

ทั้งนี้การเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.66