“บล.ดาโอ” ออกหุ้นกู้อายุ 11 เดือน 29 วัน ดอกเบี้ย 4% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 17-19 ก.ค.66

159

บล.ดาโอ (ประเทศไทย) เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 150,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 150,000,000 บาท อายุ 11 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดจำหน่าย ได้แก่ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระยะเวลาการเสนอขายวันที่ 17 -19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ “BB(tha)” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำ กัด