ยอดธุรกิจตั้งใหม่ พ.ค.เพิ่ม 26% กว่า 7,437 ราย ทุนจดทะเบียน 2.8 หมื่นลบ. พบธุรกิจเลิกกิจการ 1,234 ราย

233

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงยอดการจดทะเบียนธุรกิจ ประจำเดือนพ.ค.66 ประกอบด้วย ธุรกิจจัดตั้งใหม่ มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ 7,437 ราย เพิ่มขึ้น 26% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 5,917 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียน 28,414.47 ล้านบาท

ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 558 ราย คิดเป็น 7.50% รองลงมา คือ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 480 ราย คิดเป็น 6.46% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร 369 ราย คิดเป็น 4.96%

ขณะที่ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มีจำนวน 1,234 ราย เพิ่มขึ้น 12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 1,102 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียน 8,239.90 ล้านบาท

ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 136 ราย คิดเป็น 11.02% ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 63 ราย คิดเป็น 5.11% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร 34 ราย คิดเป็น 2.75%

ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 พ.ค.66 มีธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศทั้งสิ้น 876,953 ราย มูลค่าทุน 21.30 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นบริษัทจำกัด 672,424 ราย คิดเป็น 76.68% ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 203,124 ราย คิดเป็น 23.16% และบริษัทมหาชนจำกัด 1,405 ราย คิดเป็น 0.16%