“SIRI” ขายหุ้นบริษัท จงเจษฎ์ จำกัด 37.5% ให้กองทุนเอ็กซ์สปริง

1170

บมจ. แสนสิริ (SIRI) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมืื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ว่า บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้เข้าทำธุรกรรมขายหุ้นสามัญในสัดส่วน 37.5% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท จงเจษฎ์จำกัด ให้แก่กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด (“กองทุนส่วนบุคคลฯ”) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เป็นจำนวน 187,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็น 37.50% ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท จงเจษฎ์ จำกัด อันเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจถือครองที่ดินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในราคาซื้อขาย 18,750,000 บาท

ทั้งนี้ การทำรายการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ บริษัท จงเจษฎ์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน 62.50 : 37.50 ระหว่างบริษัทและกองทุนส่วนบุคคลฯ เพื่อพัฒนาโครงการที่พักอาศัยเพื่อขายภายใต้มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวมอบอำนาจให้รักษาการประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว