ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ UOB My Digital Space

570

นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันในยุคดิจิทัล การเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบสำคัญของคุณภาพชีวิต โครงการ UOB My Digital Space มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้พวกเขาได้เข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับเส้นทางการเรียนรู้ดิจิทัลทั้งในปัจจุบันและอนาคต โครงการ UOB My Digital Space สะท้อนให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาของธนาคารที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในการเข้าถึงการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

แม้ว่าโรงเรียนในประเทศไทยจะสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ถึงร้อยละ 99.18 แต่พบว่าการเรียนรู้แบบดิจิทัลหรือ e-learning ยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญในประเทศ จากผลการศึกษา[1] พบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนนักเรียน 17 คนต่อการใช้คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง พร้อมชี้ให้เห็นว่าการริเริ่มการเรียนรู้แบบดิจิทัลหรือ e-learning ให้ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรัพยากรด้านดิจิทัล การมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคที่เหมาะสมและความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มการเรียนรู้

นางสาวกนกวรรณ โชว์ศรี ผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังสร้างสังคมดี มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวว่า “ในโครงการ UOB My Digital Space เราไปเติมสองส่วนให้กับโรงเรียน ได้แก่ การเติมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน พร้อมสำหรับจัดการเรียนการสอน และการเติมหลักสูตรดิจิทัลวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อให้คุณครูนำไปใช้จัดการเรียนการสอน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นระบบออนไลน์ที่นอกจากนักเรียนจะได้เรียนไปพร้อมกันกับเพื่อนในห้องเรียน เด็กๆ ยังสามารถกลับไปทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองที่บ้าน”

“เราเชื่อว่านอกจากจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนได้เพิ่มขึ้นแล้ว โครงการ MDS ยังเป็นการช่วยเสริมคุณครูทั้งในเรื่องรูปแบบการสอนและพัฒนาทักษะของตนเองในด้านการใช้งานเทคโนโลยี ด้วยเป็นหลักสูตรดิจิทัลทั้งหมด โดยโครงการจะมีการเทรนการใช้งานระบบออนไลน์ให้กับคุณครูในโรงเรียนใหม่ เพื่อให้ครูใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นางสาวทัศนีย์ พราวจันทึก ครูวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ จังหวัดชลบุรี หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับมอบห้องเรียนดิจิทัล UOB My Digital Space เล่าว่า “เราวัดพัฒนาการของนักเรียนใน 2 ด้าน ทั้งในส่วนของพฤติกรรมและผลการเรียนที่เป็นตัวคะแนน เมื่อพฤติกรรมของนักเรียนดีขึ้น เช่นมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น ส่งการบ้าน อยากที่จะมาใช้ห้องในการเรียนมากขึ้น และเข้าเรียนทุกคาบ พวกเขาก็จะได้เรียนรู้มากขึ้น ผลการเรียนก็จะค่อยๆ พัฒนาดีขึ้น ต้องขอขอบคุณธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนโอกาสสำหรับนักเรียนของเรา ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ”

UOB My Digital Space นับเป็นโครงการหลักที่สนับสนุนด้านการศึกษาของกลุ่มธนาคารยูโอบี มีแผนดำเนินโครงการในระยะยาวเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาของเด็กที่ขาดโอกาสให้เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ผ่านช่องทางดิจิทัลและเชื่อมโยงพวกเขาสู่โลกแห่งโอกาสการเรียนรู้ดิจิทัล