“ดุสิต ศรีสง่าโอฬาร” ลาออกจากทุกตำแหน่งใน JTS มีผล 1 ส.ค.66

441

บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (JTS) เปิดเผยว่า นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท และตำแหน่งอื่นๆ ของบริษัท เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวได้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566

ขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัท ที่ว่างลง ซึ่งจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบโดยเร็วต่อไป อนึ่ง คณะกรรมการบริหาร จะรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทแต่อย่างใด