เกาะติดประชุม ครม. ลุ้นขยายมาตรการลด “ภาษีสรรพสามิตดีเซล” ลิตรละ 5 บาท ก่อนจะสิ้นสุด 20 ก.ค.66

230

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ซึ่งถือว่าเข้าใกล้โค้งสุดท้าย ก่อนที่จะมีการประชุมรัฐสภา เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566

โดยการประชุม ครม.วันนี้ ต้องจับตาว่าจะมีการหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือประชาชนเรื่องราคาพลังงานหรือไม่ โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล ซึ่งจะสิ้นสุดมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาท ในวันที่ 20 ก.ค.2566 ขณะที่ล่าสุดกรมสรรพสามิตส่งสัญญาณว่าอาจจะไม่ต่ออายุมาตรการดังกล่าว และให้ใช้กลไกดูแลราคาจากกองทุนน้ำมันฯ แทน เนื่องจากขณะนี้สถานะของกองทุนฯ ดีขึ้นแล้ว

สำหรับวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่

 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 56 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องขออนุมัติการลงนามใน Letter of application for cooperating status เพื่อเข้าร่วมเป็น Cooperating Non – Contracting Party (CNCP) กับคณะกรรมาธิการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตทางทะเลของมหาสมุทรแอนตาร์กติก (CCAMLR) ของประเทศไทย
 • กระทรวงศึกษาธิการ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและสถานที่ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬากรณราชวิทยาลัย กำแพงเพชร และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬากรณราชวิทยาลัย สระแก้ว
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะ กิจการ หรือหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ให้นำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บางส่วนมาใช้บังคับ พ.ศ. …

ส่วนวาระเพื่อทราบ ได้แก่

 • กระทรวงการคลัง รายงานผลการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 56 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อ
 • กระทรวงพลังงาน รายงานการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอขออนุมัติทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานด้านสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ และองค์การต่างประเทศ
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. …
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ.2565
 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. …
 • คณะกรรมการทุนหมุนเวียนฯ รายงานผลการเรียกให้ทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ส.ค.65 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ก.พ.66
 • สำนักงาน ก.พ. รายงานแนวทางการจัดทำและการกำหนดมาตรการที่ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ