ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “สุเทพ อู่อ้น-อนุชา บูรพชัยศรี” เป็น ส.ส.แทนตำแหน่งว่าง

170

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งหมด 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นการเลื่อนลำดับตำแหน่ง ส.ส.แบบบัญชรายชื่อ พรรคก้าวไกล และฉบับที่สอง เป็นการเลื่อนลำดับตำแหน่ง ส.ส.แบบบัญชรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับแรก ระบุว่าตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2566 ซึ่งได้ประกาศให้ นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล ลำดับที่ 27 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น

ศาลอาญามีนบุรีได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ ที่ อ1824/2566 และคดีหมายเลขแดง ที่อ 1989/2566 เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2566 พิพากษาให้จำคุกนางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ เป็นเวลา 2 เดือน และปรับ 4,000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี และคดีได้ถึงที่สุดแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2566 ตามหนังสือศาลอาญามีนบุรี ที่ ศย300.027/(ค)อ5419 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2566

ดังนั้นสมาชิกภาพของนางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล ลำดับที่ 27 จึงสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 101 (13) ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 2566

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล เลื่อนขึ้นมาเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน คือ นายสุเทพ อู่อ้น

ฉบับที่สอง ระบุว่าตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2566 ซึ่งได้ประกาศให้ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค รวมไทยสร้างชาติ ลำดับที่ 1 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น

บัดนี้ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค สิ้นสุดลง ตามมาตรา 103 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน คือ นายอนุชา บูรพชัยศรี