บช.น.ประกาศห้ามชุมนุมรอบ “รัฐสภา” รัศมี 50 ม. ช่วงโหวตนายกฯ 12-15 ก.ค.

249

บช.น.ประกาศห้ามชุมนุมรอบ “รัฐสภา” รัศมี 50 ม. ช่วงโหวตนายกฯ 12-15 ก.ค. เผยจะมีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ จำนวนมากในวันที่ 13 ก.ค.

พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ลงนามคำสั่งเรื่อง ประกาศห้ามการชุมนุมรอบรัฐสภาในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 24.00 น. เพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมถึงเพื่อให้การบริหารการจัดการการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เนื่องจากในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 กำหนดให้มีการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี และจะมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก อันส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

พร้อมกำหนดให้พื้นที่ถนน 1 ช่องจราจร และทางเท้าภายในศูนย์ราชการเกียกกาย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกำหนดให้มีการจัดสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะฉบับที่ 2 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 โดยให้ใช้ศูนย์ราชการ กทม. เกียกกาย เป็นสถานที่จัดชุมนุม

โดยศูนย์ราชการเกียกกาย ฝั่งสนามเด็กเล่น มีพื้นที่ประมาณ 710 ตร.ม. อยู่ที่แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต รองรับผู้ชุมนุมได้ประมาณ 100 – 200 คน โดยมีลักษณะพื้นที่และรายละเอียดตามแผนผังแนบท้ายประกาศเป็นสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะและมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้สถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะรวมทั้งหมด 6 ข้อ โดยขอให้ ผู้ต้องการจัดชุมนุม แจ้งการใช้สถานที่ต่อสำนักงานเขตพื้นที่ ตามแบบหนังสือแจ้งใช้สถานที่จัดการชุมนุมสาธารณะแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนจัดการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยประกาศนี้ให้มีผลระหว่างวันที่ 12-21 ก.ค. 2566