รัฐสภาลงมติด้วยคะแนนเสียง 395 เสียง ไม่ให้โหวต “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” เป็นนายกฯ รอบสอง เหตุผิดข้อบังคับ 41

261

รัฐสภาลงมติด้วยคะแนนเสียง 395 เสียง ไม่ให้โหวต “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” เป็นนายกฯ รอบสอง เหตุผิดข้อบังคับ 41 ขณะที่คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 312 คน งดออกเสียง 8 คน และไม่ลงคะแนนเสียง 1 คน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ในการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานรัฐสภา โดยประธานรัฐสภากล่าวถึงะเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 2

ซึ่งในครั้งนี้ นายสุทิน คลังแสง ส.ส.พรรคเพื่อไทย เสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.พรรคก้าวไกล เป็นนายกรัฐมนตรี ในเวลาเดียวกันนั้นนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติ ใช้สิทธิประท้วงประธานรัฐสภา โดยระบุว่ารัฐสภากำลังทำผิดข้อบังคับข้อที่ 41

หลังจากนั้นมีการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสภาชิกวุฒิสภามีการประท้วงถึงประเด็นข้อบังคับการประชุม ประธานรัฐสภาจึงเปิดให้สมาชิกรรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นก่อนลงมติว่าการเสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเเจริญรัตน์ เป็นนายกฯ อีกครั้งได้หรือไม่ หรือขัดต่อข้อบังคับการประชุมข้อที่ 41 หรือไม่

ระหว่างช่วงในการอภิปราย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.พรรคก้าวไกล ได้แจ้งต่อรัฐสภาหลังได้รับเอกสารจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งระบุว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่น และเดินออกจากที่ประชุมรัฐสภาในทันที

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 16.53 น.หลังจากการอภิปรายเสร็จสิ้น เวลา 16.55 น. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เชิญสมาชิกรัฐสภาเข้าห้องประชุมให้ครบและเวลา 16.57 น. ได้เปิดให้สมาชิกรัฐสภาแสดงตน โดยมีแสดงตนในห้องประชุมทั้งหมด 703 คน เพื่อให้ที่ประชุมลงมติว่าการเสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกฯ อีกครั้ง ซึ่งเป็นญัตติที่ตีตกไปแล้ว เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 41 หรือไม่

โดยมติสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 715 คน เห็นด้วย 395 เสียง ไม่เห็นด้วย 312 คน งดออกเสียง 8 คน และไม่ลงคะแนนเสียง 1 คน โดยประธานรัฐสภาระบุว่าเนื่องจากจำนวนสมาชิกกึ่งหนึ่งคือ 374 คน คะแนนที่ออกมาถือว่า ที่ประชุมมีมติเกินกึ่งหนึ่งเห็นว่าการใช้มติตามข้อ 41 เห็นว่าไม่สามารถเสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ซ้ำได้