จับตาประชุม ครม. พิจารณาเพิ่ม 31 ก.ค.เป็นวันหยุดพิเศษ กระตุ้นเศรษฐกิจ

388

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (25 ก.ค.2566) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน ซึ่งวันนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เตรียมจะเสนอให้ ครม.เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 ก.ค. เป็นวันหยุดพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนั้นจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค.-2 ส.ค.66

วาระการพิจารณาที่น่าสนใจ

 • กระทรวงมหาดไทย ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาล

วาระเพื่อทราบ ได้แก่

 • กระทรวงการคลัง รายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)
 • กระทรวงการคลัง เสนอรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566
 • กระทรวงมหาดไทย ขออนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. …
 • กระทรวงวัฒนธรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าเข้าชมและค่าบริการอื่นสำหรับโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ)
 • สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยสถาบัน IMD ปี 2566
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เสนอรายงานผลการดำเนินการกำหนดมาตรการในการควบคุมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รายงานสรุปผลการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์
 • คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอการแก้ไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรา 169 (3)
  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (การอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณงบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)
 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอข้อเสนอแนะการควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐ ในการปฏิบัติงานที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอัยการสูงสุด แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ ฟผ.5/2563 คดีหมายเลขแดงที่ ฟผ.1/2566 ระหว่าง น.ส.วินินท์อร ปรีชาพินิจกุล กับพวกรวม 26 คน (ผู้ฟ้องคดี) ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี กับพวกรวม 4 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. พ.ศ.2563 เพื่อก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายทางยกระดับเชื่อมระหว่างอาคารอู่จอดรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า กับถนนวิภาวดีรังสิต (ชุมชนหลังหมอชิตเก่า)