บีทีเอส กรุ๊ปฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อนุมัติปันผล 0.16 บาท จ่าย 25 ส.ค. นี้

237

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อนุมัติปันผล 0.16 บาท จ่ายวันที่ 25 ส.ค.นี้

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ BTSG จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท โดยมี นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน, นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MATCH และ นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MOVE และคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วม

ที่ประชุมได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2565/2566 อัตรา 0.31 บาท/หุ้น โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในอัตรา 0.15 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 และคงเหลือจ่ายปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท/หุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 7 สิงหาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 รวมงบประมาณในการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 4,081.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 683.3 % ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม และมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับ และได้รับรางวัลในหมวดหมู่ต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศ และสากลอย่างต่อเนื่อง อาทิ การติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ “DJSI” ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 5 และได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งของโลก ในหมวดอุตสาหกรรมคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม (Transportation and Transportation Infrastructure) ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน อีกทั้งยังเป็นบริษัทขนส่งมวลชนทางรางแห่งแรก และแห่งเดียวในโลก ที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์