“บอร์ด CM” ไฟเขียวซื้อทรัพย์หลักประกัน “โน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย” 145 ลบ. นำเงินไปไถ่ถอนจำนองหลักประกันกับสถาบันการเงิน

228

บอร์ด CM ไฟเขียวซื้อทรัพย์หลักประกันบริษัทย่อย “โน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย” 145 ลบ. นำเงินไปไถ่ถอนจำนองหลักประกันกับสถาบันการเงิน รวมถึงจ่ายชําระเจ้าหนี้และหนี้สินอื่นๆ

บมจ. เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ (CM) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ว่า บริษัทขอแจ้งความคืบหน้าจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุม ชั้น 2 เลขที่ 149/34 ซอยแองโกล พลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เรื่องมติคณะกรรมการสถาบันการเงินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กับบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัทฯได้ดําเนินการประสานงานไปยังสถาบันการเงิน และได้รับแจ้ง ผลการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของสถาบันการเงินในฐานะเจ้าหนี้และผู้เป็นโจทก์ ให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อจบ หนี้ ด้วยการไถ่ถอนจํานองหลักประกัน หรือโอนขายหลักประกัน ชําระหนี้เป็นจํานวนเงิน 137,000,000 บาท ภายในเดือน กรกฎาคม 2566 นั้น

สรุปมติที่ประชุมอนุมัติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในที่ประชุมให้ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จํากัด (มหาชน) ดําเนินการซื้อทรัพย์หลักประกันจาก บริษัท โน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จํากัด (บริษัทย่อย) ในราคา 145,000,000 บาท เพื่อให้บริษัทย่อยนําเงินไป ไถ่ถอนจํานองหลักประกันกับทางสถาบันการเงิน รวมถึงจ่ายชําระเจ้าหนี้และหนี้สินอื่นๆ โดยมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบอํานาจเป็นผู้แทนในการเจรจา

หากขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ได้ทําสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลแล้วเสร็จหรือมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป