บลจ.บัวหลวง เตรียมจัดประชุมผู้ถือหน่วย 23 ส.ค. กรณี TTTBB ค้างจ่ายค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสง 288.7 ลบ.-ผิดสัญญาสินเชื่อ

173

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 บลจ.บัวหลวง แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บลจ.บัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) เปิดเผยว่า ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ถึงการที่ บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (TTTBB) ค้างชำระค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวน 288.7 ล้านบาท

ซึ่งเป็นค่าเช่าภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า โดยตามเงื่อนไขของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่านั้น TTTBB สามารถชำระค่าเช่าล่าช้าได้ไม่เกิน 15 วันนับจากวันครบกำหนดชำระ (due date) ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 โดยในระหว่างที่ยังไม่ได้ชำระ TTTBB จะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจนกว่าจะชำระค่าเช่าครบถ้วน

บัดนี้ครบกำหนดระยะเวลา 15 วันข้างต้นแล้ว กองทุนรวมยังไม่ได้รับชำระค่าเช่าที่ค้างจาก TTTBB แต่อย่างใด ดังนั้น จึงถือได้ว่า TTTBB ผิดนัดตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าแล้ว

ทั้งนี้ตามที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยข้อมูลไปก่อนหน้านี้ บริษัทจัดการจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการขอผ่อนผันเพื่อหยุดพักการชำระค่าเช่าและการผิดนัดชำระค่าเช่าโดย TTTBB ภายใต้สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2566 ที่จะเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

นอกจากนั้นการผิดนัดของ TTTBB ภายใต้สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าดังกล่าว ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดภายใต้สัญญาสินเชื่อฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่กองทุนรวมมีกับธนาคารกรุงเทพด้วย โดยบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการประสานงานกับธนาคารกรุงเทพเพื่อขอผ่อนผันการผิดนัดดังกล่าวควบคู่ไปกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2566 ที่กล่าวข้างต้น

หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม บริษัทจัดการจะรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป