“เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 50 ล้านหุ้น-เข้า mai รุกเพิ่มกำลังการผลิต-ขยายธุรกิจ

313

“เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 50 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาทต่อหุ้น เตรียมเข้าตลาด mai รุกเพิ่มกำลังการผลิตตอบสนองต่อการขยายตัวของธุรกิจ

บมจ.เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 50,000,000 หุ้น คิดเป็น 26.32% ของจำนวนหุ้นภายหลัง IPO มูลค่าที่ตราไว้ (par) 0.50 บาทต่อหุ้น และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทเป็นผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่าย ผนังบานเลื่อนกันเสียง วัสดุกันเสียงสำหรับงานสถาปัตยกรรม รวมทั้งระบบประตูอัตโนมัติ และวัสดุสำหรับโรงพยาบาลและสาธารณสุข และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร

วัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนเพื่อ สร้างโรงงานใหม่และจัดซื้อเครื่องจักร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตให้ตอบสนองต่อการขยายตัวของธุรกิจ วงเงินลงทุนราว 140 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ยืมที่ใช้เพื่อจัดหาที่ดินในการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ วงเงิน 30 ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ