ศาลรัฐธรรมนูญ เลื่อนพิจารณารับ-ไม่รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเป็น 16 ส.ค.66 ชี้เป็นประเด็นสำคัญ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

297

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ศาลรัฐธรรมนูญ เลื่อนการพิจารณารับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 กรณีรัฐสภามีมติตีความว่าการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่ 2 เป็นญัตติทั่วไป ต้องห้ามนำเสนอญัตติซ้ำอีกตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 41 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยกำหนดนัดพิจารณาคำร้องนี้ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

เนื่องจากเห็นว่าคำร้องมีประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติม และให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

สำหรับคำขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยให้รอสั่งในคราวเดียวกันกับการพิจารณาสั่งคำร้อง

พร้อมทั้งขอให้ผู้ร้องระบุสถานะบุคคลของคณะผู้ร้องเรียนที่ 3 ทุกรายว่า เป็นประชาชนหรือสมาชิกรัฐสภา โดยให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันอังคารที่ 15 ส.ค.66